Alle collecties
Dieper ingaan op de projectanalyse
Garanties
Franse leningen gegarandeerd door Bpifrance
Franse leningen gegarandeerd door Bpifrance

Begrijpen hoe de garantie van Bpifrance van toepassing is op de in aanmerking komende ondernemingen

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
 • In aanmerking komende Franse projecten profiteren van een garantie van Bpifrance.

 • De dekking van de garantie varieert tussen 50% en 70%, afhankelijk van het soort project.

 • De garantie kan alleen worden aangevraagd indien tegen een project een insolventieprocedure is begonnen.


Wat is Bpifrance?

Bpifrance is de Franse openbare investeringsbank. Bpifrance ondersteunt micro-ondernemingen, MKB's, mid- en large-caps die belangrijk worden geacht voor de belangen van Frankrijk. Daartoe biedt zij oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van elk bedrijf: oprichting van bedrijven, financiering, garanties of investeringen in aandelenkapitaal.

In 2020 werd de bestaande garantieregeling van Bpifrance versterkt om te kunnen deelnemen aan het steunprogramma Covid-19 dat door de Franse staat is ontwikkeld ("Plan de Relance") en dat tot eind 2022 zal lopen. De door Bpifrance ontworpen garantieregeling is gericht op 3 takken: oprichting en overdracht van ondernemingen, bedrijfsontwikkeling en liquiditeit (d.w.z. versterking van de kasstromen). Terwijl in het verleden het garantieaanbod kon oplopen tot 40% à 50% van het uitstaande bedrag, is de nieuwe garantiedekking verhoogd om bedrijven te helpen de crisis te boven te komen.

Wat is de overeenkomst tussen October en Bpifrance?

Sinds het najaar van 2021 kan October leningen verstrekken die gedekt zijn door Bpifrance.

October biedt leningen tot 1.500.000 euro aan die in aanmerking komende ondernemingen voor de financiering van projecten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, liquiditeit en bedrijfsoverdracht.

 • Leningaanvragen voor de financiering van een ontwikkelings- of liquiditeitsproject van minder dan 200.000 euro worden onmiddellijk geanalyseerd met behulp van ons geautomatiseerd scoringsmodel, Magpie.

 • Projecten die dit bedrag overschrijden of verband houden met een bedrijfsoverdracht zullen worden geanalyseerd volgens onze standaardprocedure.

De door Bpifrance gedekte leningen hebben een minimale looptijd van 24 maanden en worden afgelost door middel van annuïteiten: elke maand ontvang je een vaste aflossing die bestaat uit kapitaal en rente.

Welke bedrijven kunnen in aanmerking komen om de garantie van Bpifrance te ontvangen?

Om in aanmerking te komen voor een door Bpifrance gegarandeerde lening, moeten ondernemingen aan de volgende criteria voldoen:

 • MKB's gevestigd op het Franse vasteland;

 • Met maximaal 250 werknemers;

 • Met een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro of met een totaal aan activa van minder dan 43 miljoen euro;

 • 1 jaar bestaan (voor Standaard Projecten) of 3 jaar bestaan (voor Instant Projecten);

 • Die in de afgelopen 5 jaar niet betrokken zijn geweest bij een insolventieprocedure;

 • Niet actief zijn in de volgende sectoren: financiën, onroerend goed, landbouw.

October behoudt zich het recht om, bij uitzondering, aanvullende persoonlijke garanties te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Hoe werkt de Bpifrance garantie?

1. De garantie

De garantie die voor elke lening wordt geboden, is afhankelijk van het type project dat wordt gefinancierd. Indien het project betrekking heeft op:

 • Ontwikkeling: dan wordt 60% van het uitstaande bedrag gegarandeerd

 • Liquiditeit: dan wordt 50% van het uitstaande bedrag gegarandeerd

 • Bedrijfsoverdracht: dan wordt 70% van het uitstaande bedrag gegarandeerd

Voor kredietnemers vermindert de garantie het risicoprofiel van de lening, waardoor betere leningsvoorwaarden kunnen worden verkregen.

Voor de investeerder vermindert de garantie het risico op kapitaalverlies. Indien een project echter in een insolventieprocedure terechtkomt, kun je nog steeds het deel van je kapitaal verliezen dat niet door de garantie wordt gedekt.

2. De aanvraag

De garantie geldt voor zowel particuliere als institutionele kredietverleners, ongeacht hun land van herkomst. Het teruggevorderde bedrag zal over alle kredietgevers worden verdeeld naar rato van het bedrag dat zij hebben geleend.

De garantie van Bpifrance is van toepassing:

 • Indien het bedrijf in insolventieprocedures verwikkeld raakt. Dus als een door jou gefinancierd project een aantal betalingen heeft gemist maar nog niet in een insolventieprocedure is verwikkeld, zal de garantie niet van toepassing zijn maar zal October de nodige terugvorderingsacties uitvoeren om de belangen van de kredietverleners van October te verdedigen.

 • Als de lening ten minste 9 maanden vóór het inroepen van de garantie is aangegaan.

Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, is de garantie mogelijk niet afdwingbaar.

3. De kosten

De garantie is volledig gratis voor investeerders. De kosten van de garantie worden gedragen door de onderneming.

Wat zijn de verschillen tussen de door Bpifrance gegarandeerde leningen en de door de Franse Staat gegarandeerde leningen ter ondersteuning van door Covid-19 getroffen ondernemingen?

 • De kredietverstrekker: de door de staat gegarandeerde leningen (SGL's) worden rechtstreeks door de Franse staat gedekt, als uitzonderlijke maatregel om bedrijven te helpen de pandemie het hoofd te bieden. De garantie van Bpifrance maakt deel uit van een bestaand programma waarbij overheidsgeld wordt uitgetrokken om Franse MKB's te steunen, en dat werd versterkt om deel te nemen aan het wereldwijde Covid-19 steunprogramma.

 • Het soort projecten dat wordt gedekt: SGL's werden aangeboden aan bedrijven die tussen 2020 en eind 2021 rechtstreeks door de pandemie werden getroffen.

 • De dekking: 90% van het uitstaande kapitaal en de rente zijn gedekt in het geval van een Covid-19 garantie.

 • De afschrijving: Covid-19 garanties zijn in eerste instantie een uitgesteld project van 12 maanden, dat kan worden verlengd tot 5 jaar.

 • De rentevoet: Covid-19 garantie biedt een rentevoet van 2% gedurende het eerste jaar en een verhoogde rentevoet in geval van verlenging.

Hoe herken je deze projecten op October?

Als een lening een Bpifrance garantie geniet, wordt dit in de projectbeschrijving vermeld, zodat je met kennis van zaken een beslissing kunt nemen. De projectbeschrijving zal het type van het gefinancierde project en het dekkingspercentage vermelden.

Was dit een antwoord op uw vraag?