Naar de hoofdinhoud
Tariefbeleid October

Het officiële tariefbeleid van October

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

October leningen hebben een vaste rentevoet en worden maandelijks afgelost, soms gecombineerd met een aflossingsvrije period of een ballonbetaling. De rente die wij aan kredietnemers in rekening brengen, ofwel tarieven, worden bepaald door de volgende factoren:

Markt

Een benchmark voor onze prijsstelling is de rente in de markt. In lijn met de marktstandaarden gebruiken wij de laatste 3-jaar Euro Interest Rate Swap op het einde van de maand als referentie. Klik hier om de bewegingen van de renteswap te volgen.

Land van herkomst van een bedrijf

De economische, zakelijke en juridische omstandigheden verschillen per land. Deze factoren beïnvloeden het risico van het verstrekken van een lening aan een bedrijf uit een bepaald land. Om rekening te houden met de verschillen per land, gebruiken wij het verschil tussen de meest recente 2-jaar staatsobligatie rentestand op het einde van de maand en de laatste 2-jaar Duitse staatsobligatie rentestand als referentie. De rentes zijn doorgaans lager in landen waar het algemene risico van uitlenen ook lager is. Klik hier voor een nuttige bron van dagelijkse staatsobligatie rentestanden.

Risicopremie

Het verstrekken van leningen aan het mkb, zoals u doet via October, brengt het risico met zich mee dat uw investering niet wordt terugbetaald. Een risicopremie, of in dit geval een hogere bruto rente, is de compensatie voor dat risico. Daarom richten wij ons, bovenop de hierboven gedefinieerde marktbepalers, op een risicopremie tussen 3% - 5% voor de gehele portefeuille. In geval van negatieve staatsobligatie rentes zullen de tarieven niet onder de risicopremie komen.

Kredietwaardigheid van een bedrijf

October maakt gebruik van een intern kredietbeoordeling systeem dat meerdere elementen combineert om de kredietwaardigheid van een kredietnemer te beoordelen en voorspellen. De score varieert van A+ tot C-, waarbij A+ projecten de hoogste veronderstelde kredietwaardigheid hebben. De tarieven voor een project met een hogere veronderstelde kredietwaardigheid zijn lager dan voor een project met een lagere veronderstelde kredietwaardigheid, om het extra risico per project te compenseren. Raadpleeg ons kredietbeleid voor meer informatie.

Toegepast analyseproces

October hanteert twee verschillende kredietanalyseprocessen: Instant Loan en Standard Loan. Voor elke Instant of Standard Loan worden alle automatische analyses uitgevoerd door October-technologietools, worden alle externe gegevens verzameld en geanalyseerd en wordt een kredietscore berekend. Voor Standard Loans passen we daar bovenop meer handmatige due diligence toe, in de vorm van een videogesprek met het bedrijf en het genereren van een verwacht toekomstig financieel prestatie model. Ons kredietbeleid bevat meer informatie over onze verschillende soorten analyse.

Bij een Standard Loan hebben we de mogelijkheid om +/- 0.5 procentpunt af te wijken van de tarieven die door het model zijn bepaald, bij Instant Loans kan dat niet.

Zekerheden

October heeft 3 niveaus gedefinieerd om zekerheden te beoordelen voor elk project:

  • Geen zekerheden: lening alleen gedekt door de kasstroomgeneratie van het bedrijf

  • Middelmatige zekerheden: lening gedekt door minimaal een 100% persoonlijke/bedrijfsgarantie of een 50-80% staatsgarantie

  • Sterke zekerheden: lening gedekt door 80% of meer staatsgarantie of een staatsgarantie en een persoonlijke/bedrijfsgarantie voor het leningdeel dat niet gedekt wordt door de staatsgarantie (bijv. 65% staatsgarantie + 35% persoonlijke garantie)

Het zekerheden niveau heeft invloed op de tarieven. Hoe hoger het niveau van veiligheid, hoe lager de risicopremie, om de hogere verwachte terugvordering in geval van een default mee te nemen.

Looptijd van de lening

De verwachte looptijd van een lening is 48 maanden, dit geldt als de benchmark. Hoe langer de looptijd, hoe langer het geïnvesteerde kapitaal illiquide blijft. Om het verminderde risico voor een kortere lening en het verhoogde risico voor een langere lening in te calculeren, differentiëren we +/- 0,3 procentpunt voor elke 12 maanden dat de looptijd van de lening afwijkt van de 48-maanden benchmark.

ESG-score

October kent een Environmental, Social and Governance Score (ESG-score) toe aan elke kredietnemer. De score wordt door October samengesteld op basis van drie verschillende gegevensbronnen:

  • Interne bedrijfsgegevens, intern door October verkregen uit de identiteits- en financiële documenten van kredietnemers

  • Industrie- en land specifieke gegevens, van een gecontracteerde externe gegevensleverancier

  • Openbare gegevens uit sector-specifieke, internationaal erkende databases

October heeft 30 indicatoren geïdentificeerd, op basis van de beschikbare gegevens, als belangrijk om de prestaties van een kredietnemer te meten op het gebied van ESG. Elke kredietnemer krijgt een score van A tot E, waarbij C de benchmark is. Bedrijven die hoger scoren dan C krijgen tot 0,2 procentpunt korting, terwijl bedrijven die lager scoren dan C tot 0,2 procentpunt premie betalen.

Governance

Tarieven en de onderliggende dynamiek worden voortdurend gemonitord door de teams van October.

Op groepsniveau werkt de Chief Risk Officer (CRO) van October elke 15e van de maand de 3-jaars Euro Interest Rate Swap en de 2-jaars staatsobligatie rentetarieven bij. De uitkomst wordt geanalyseerd en besproken door het comité (het "Pricing Committee"). Dit Pricing Committee bestaat uit 7 leden: CEO, Global CRO, Country CEOs en Head of Institutional Investors. Het Pricing Committee is rechtsgeldig samengesteld als ten minste 3 van de leden aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen als een meerderheid voor stemt. In geval van een gelijkspel, telt de stem van de CEO dubbel. Het Pricing Committee zal zich richten op rentewijzigingen op wereldwijde en landelijke niveaus, rekening houdend met de belangrijkste macro-economische factoren en de dynamiek in de branche.

Elke maandelijkse stijging van de referentiemarkt- en landrentes zal als volgt worden beoordeeld:

  • Een stijging van minder dan 0,2 procentpunt wordt als acceptabel beschouwd en er worden geen maatregelen genomen.

  • Een stijging tussen 0,2 en 0,5 procentpunt zal worden besproken en er wordt een beslissing genomen over een mogelijke aanpassing als een meerderheid van het Pricing Committee voor stemt.

  • Een stijging van meer dan 0,5 procentpunt vereist onmiddellijke actie voor een tariefaanpassing. De omvang van de mogelijke aanpassing wordt bepaald wanneer een meerderheid van het Pricing Committee voor stemt.

Kosten

Naast de rente kan October een vergoeding in rekening brengen bij de kredietnemer en de investeerder. We maken onderscheid tussen kosten voor de kredietnemer en kosten voor de investeerder.

Kosten voor de kredietnemer

Kosten voor crowdfundingdiensten: een eenmalige vergoeding voor het gebruik van crowdfundingdiensten, tussen 3% en 4% van het leenbedrag, betaald aan October.

Beheerkosten: een maandelijkse vergoeding voor het voortdurende beheer en de dienstverlening voor de lening, tussen 0,75% en 1% per jaar van het leenbedrag, maandelijks betaald aan October.

Heronderhandelingskosten: een eenmalige vergoeding voor het heronderhandelen van de contractvoorwaarden, 1% van het uitstaande bedrag met een minimum van €1000 per gebeurtenis, betaald aan October.

Vrijwillige vervroegde aflossingskosten: een vergoeding van 4% van het vervroegd afgeloste bedrag, waarvan de helft wordt betaald aan de investeerders en de helft aan October. Deze kosten gelden niet voor een flexibele overbruggingslening.

Meer details worden verstrekt in elke leningsovereenkomst.

Kosten voor de investeerder

Investeerders betalen momenteel geen kosten om het platform te gebruiken.

Wijzigingen in het tariefbeleid

Elke beslissing over tariefaanpassingen wordt gedeeld met interne en externe partijen. De wijzigingen worden geïntegreerd in de tools die we gebruiken om leningen te verstrekken, rekening houdend met de implementatietijd. Alle afspraken met kredietnemers worden nagekomen tegen de overeengekomen prijs (aanbieding gedaan vóór de vervaldatum of ondertekend contract), ongeacht wijzigingen in de tarieven.

Het toepasselijke rentepercentage, samen met de van toepassing zijnde kosten voor elk project, worden gevalideerd door October IFP vóór de publicatie van de crowdfundingaanbiedingen op het platform.

Was dit een antwoord op uw vraag?