Naar de hoofdinhoud
Kredietbeleid October

Het officiële kredietbeleid van October.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

October heeft een geautomatiseerd, systematisch beoordelingsproces voor kredietnemers geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alleen hoogwaardige leningen, met goede financiële gezondheid en terugbetalingscapaciteit, worden geselecteerd. Dit gebeurt door eerst datagestuurde geschiktheidstests te doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van automatisch verzamelde gegevens uit interne en externe bronnen, gevolgd door de toepassing van kredietbeoordelingsmodellen.

Het proces bestaat uit 3 stappen:

 • Controleren of de kredietnemer voldoet aan de minimale vereisten oftewel hard-cuts;

 • Analyse van het project;

 • Verlenen van de lening.

Het resultaat van het proces is een kredietscore die varieert van A+ tot C-.

Stap 1: controleren van de hard-cuts

Elke kredietnemer moet voldoen aan bepaalde hoge drempels van financiële en niet-financiële aard. Kredietnemers die niet aan de vereisten voldoen, worden uitgesloten van het kredietproces. Er zijn beperkingen ingesteld voor bijvoorbeeld bepaalde rechtsvormen, sectoren, postcodegebieden, minimale bedrijfsduur, juridische procedures en minimale omzetniveaus. Daarnaast worden bedrijven die niet door de geautomatiseerde fraudecontroles van October komen, eruit gefilterd.

Stap 2: systematische analyse

Na de controle op de geschiktheid wordt een reeks beoordelingsmodellen en automatische tools ontwikkeld door October gebruikt om de kredietwaardigheid van de kredietnemer te beoordelen.

 • Instant krediet-beoordelingsmodellen: Financial X-Ray en Transactional X-Ray

  • De Financial X-Ray-score van October is een machine learning-model dat is gekalibreerd op honderdduizenden financiële jaarcijfers van bedrijven die aanvragen hebben gedaan bij October of vergelijkbare platforms. Financial X-Ray geeft een maat voor de betaalbaarheid van een lening door het bedrijf, wat zich vertaalt in een voorspelde kans op default (PD) en wijst een risicoklasse toe (A tot E). De uiteindelijke PD is gelijk aan het gemiddelde van die risicoklasse.

   De Financial X-Ray-score omvat:

   • Financiële ratio's zoals de Fixed Charged Cover Ratio of schuld/EBITDA

   • Absolute financiële prestatie-indicatoren zoals omzet of beschikbaar kasgeld

   • Kwalitatieve elementen zoals sector en geografische locaties.

   Deze componenten zijn zorgvuldig geselecteerd door het risicoteam van October om de traditionele valkuilen van risicomodellen zoals overfitting te vermijden en zijn getest op historische portefeuilles.

   Financial X-Ray wordt toegepast als eerste filter voor alle leningaanvragen en vormt een hard-cut voor bedrijven die zijn toegewezen aan de laagste risicoklassen (4 en 5). Voor leningen met een maximale omvang van €500.000 wordt het als enige scoringsmodel gebruikt. De risicoklasse van Financial X-Ray vertaalt zich naar een kredietscore als volgt:

   • 1 = B

   • 2 = B

   • 3 = C

   • 4 = Niet financierbaar

   • 5 = Niet financierbaar

  • De Transactional X-Ray-score van October is een model dat is gekalibreerd op tienduizenden bankafschriften van bedrijven die aanvragen hebben gedaan bij October of vergelijkbare platforms. Het omvat functies voor het detecteren van liquiditeitsproblemen, signalen van abnormale transacties en de betaalbaarheid van een lening. De functies zijn zorgvuldig geselecteerd door het risicoteam van October om de traditionele valkuilen van risicomodellen zoals overfitting te vermijden en zijn getest. Omdat deze score gericht is op de meest recente bankafschriften die beschikbaar zijn, biedt het een actueel beeld van het bedrijf en is het bijzonder geschikt om de financiële gezondheid van het bedrijf voor de komende 12 (twaalf) maanden te voorspellen. Op dit moment wordt Transactional X-Ray alleen toegepast op directe leningen in Frankrijk en Italië met een maximale leninggrootte van €50.000. Alle projecten die worden geanalyseerd door Transactional X-Ray worden geclassificeerd als C-.

 • Niet-instant beoordelingsmodellen van October

  Voor leningen groter dan €500.000 wordt een beoordeling op basis van financiële en kwalitatieve informatie gebruikt om de kredietbeoordeling af te ronden en een score toe te kennen aan het project. De analyse wordt uitgevoerd met October's "Credit Template" en aanvullende informatie die wordt gevraagd aan de potentiële kredietnemer, met name de volgende elementen (niet-uitputtende lijst en gekoppeld aan de omvang/complexiteit van de transactie):

  • Financieringsbedrag en looptijd

  • Presentatie van de activiteit van de potentiële kredietnemer

  • Beschrijving van het project

  • Laatste 3 jaarrekeningen met bijlagen (indien beschikbaar), gecertificeerd en prognoses

  • Vermogen om terug te betalen

  • Aflossingsschema’s van bestaande financieringen

  • Andere relevante documenten waarmee we effectieve controles kunnen uitvoeren op het gebied van witwassen van geld en bestrijding van de financiering van terrorisme.

Over het algemeen is het niveau van handmatig due diligence-onderzoek dat op elke aanvraag wordt toegepast afhankelijk van de omvang ervan en van de kwaliteit/omvang van eventueel beschikbare zekerheden.

Een interne beoordeling die aan elke potentiële kredietnemer wordt toegekend, stelt October in staat om de geschiktheid van deze kredietnemer te bepalen en de van toepassing zijnde kredietvoorwaarden vast te stellen. Alle financieringsaanvragen krijgen uiteindelijk een score tussen 0 en 100, wat een indicator is van de risicobeoordeling van het bedrijf.

De score wordt berekend op basis van de 3 gewogen criteria die hieronder worden geïllustreerd:

 • Financiële prestaties (60% gewicht): waaronder winstgevendheidsniveau, pro forma financiële structuur en kasstroomprognoses, schuldniveau, vermogen van het bedrijf om de gevraagde financiering terug te betalen;

 • Marktontwikkelingen en -positie van het bedrijf (20% gewicht): waaronder sector, leveranciers, klanten, productaanbod;

 • Belangrijke niet-financiële factoren (20% gewicht): waaronder kwaliteit van het managementteam, governance, trackrecord, rapportage.

De score wordt vertaald naar de volgende beoordeling:

 • Een score van 0 tot 24 betekent uitsluiting;

 • Een score van 25 tot 49 geeft een C-score;

 • Een score van 50 tot 60 geeft een B-score;

 • Een score van 61 tot 74 geeft een B+-score;

 • Een score van 75 tot 89 geeft een A-score; en

 • Een score tussen 91 en 100 geeft een A+-score.

Antiwitwas- en compliance controles, evenals de controle op mogelijke belangenconflicten, worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde tools die in eigen huis zijn ontwikkeld:

 • Manager X-Ray voert een analyse uit van de bedrijfsbestuursstructuur.

 • Bank X-Ray voert een analyse uit van de bankafschriften van het bedrijf, die zowel via een PSD2-verbinding als PDF-bankafschriften worden verzameld.

 • Doc X-Ray voert een kwalitatieve beoordeling uit van de ontvangen documentatie (anti-fraudecontroles).

KYC-nalevingscontroles worden ook uitgevoerd. Projecten worden alleen gefinancierd als de compliance controle volledig en bevredigend is.

Stap 3: indiening bij het Investeringscomité

Als derde en laatste stap wordt de analyse en de uitkomst daarvan voorgelegd aan investeringscomités die de definitieve beslissing nemen.

 • Allereerst wordt het project voorgelegd aan een algemeen investeringscomité bestaande uit risicospecialisten uit Frankrijk en de andere landen waar we leningen verstrekken. Elke definitieve beslissing van het comité is ofwel:

  • "Goedkeuring": de lening is goedgekeurd en zal worden gefinancierd op het platform van October.

  • "Stand-by": aanvullende informatie is vereist.

  • "Weigering": de financieringsaanvraag wordt niet geaccepteerd.

  Dit comité beslist zowel over de geplande investering als over de structurering van de lening. Naast de kredietbesluitvorming erkent het comité mogelijke belangenconflicten en hun beheer, evenals de geschiktheid van de lening voor financiering op het platform.

 • Ten tweede, na goedkeuring door het algemeen investeringscomité, wordt het project voorgelegd aan het Selectiecomité van October IFP voor de definitieve beslissing.

  Elke definitieve beslissing van dit comité is ofwel:

  • "Goedkeuring": de lening is goedgekeurd en zal worden gefinancierd op het platform van October.

  • "Stand-by": aanvullende informatie is vereist.

  • "Weigering": de financieringsaanvraag wordt niet geaccepteerd.

Dit comité beslist over de naleving van het crowdfundingplatform aan de toepasselijke regelgeving voor crowdfundingdiensten.

Nadat de lening is verstrekt, kan October IFP onder bepaalde omstandigheden van mening zijn dat de projecteigenaar waarschijnlijk niet in staat zal zijn om de lening volledig terug te betalen (in geval van een wanbetaling). In dat geval zal October IFP de waarde van de lening opnieuw beoordelen door een voorziening op de lening toe te passen, afhankelijk van het aantal maanden vertraging en het type garantie. De waarde van de lening wordt dienovereenkomstig verminderd.

Na een eventuele default (of beëindiging van de lening) wordt de voorziening op 100% gezet, tenzij er een garantie moet worden geactiveerd.

Geen van deze beoordelingen kan invloed hebben op het rentepercentage van de lening, dat contractueel is vastgelegd met de projecteigenaar.

October IFP faciliteert nooit een vroegtijdige exit voor een investeerder vóór de vervaldatum van de lening.

Was dit een antwoord op uw vraag?