Naar de hoofdinhoud
Financiële resultaten analyseren

Krijg een duidelijk overzicht van de balans, winst- en verliesrekening en financiële ratio’s van een bedrijf.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
 • De financiële resultaten van een bedrijf worden samengevat in een tabel in de projectbeschrijving.

 • De financiële informatie die wordt weergegeven verschilt per project en per scoringsmodel.

De financiële resultaten van een bedrijf helpen om de goede projecten te selecteren. Voor bedrijven geldt namelijk: in het verleden behaalde resultaten bieden een indicatie voor de toekomst.

Om de financiële resultaten inzichtelijk en begrijpelijk te maken, presenteren we bij elk project een tabel met financiële informatie. Je vindt de tabel in de projectbeschrijving onder de beschrijving van het bedrijf. In de tabel vind je ook de belangrijkste financiële ratio’s, die worden gebruikt bij de beoordeling van het bedrijf. In deze tutorial leggen we uit hoe je de financiële gegevens moet interpreteren.

Financiële gegevens voor projecten door Transaction X-Ray geanalyseerd 

De financiële gegevens van projecten die door Transaction X-Ray worden geanalyseerd zijn anders, omdat we alleen de banktransacties analyseren van de laatste 12 maanden. De volgende gegevens worden gepresenteerd:

Categorie

Uitleg

Bron

Omzet

Som van de inkomsten die binnenkomen op de bankrekening van de onderneming gedurende de laatste 12 maanden.

Bankafschriften van de onderneming, die rechtstreeks worden uitgelezen door October

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom is de som van de inkomende transacties minus de uitgaande transacties op de rekening van de kredietnemer gedurende de laatste 12 maanden. Boekhoudkundige inkomende transacties of financieringen blijven buiten beschouwing. Een negatieve vrije kasstroom betekent niet direct dat de onderneming een negatief saldo heeft op de bankrekening. October financiert geen ondernemingen die rood staan.

Bankafschriften van de onderneming, die rechtstreeks worden uitgelezen door October

Verhouding tussen maandelijkse inkomsten en uitgaven

Ratio tussen het totaal aan inkomende transacties en uitgaande transacties gedurende de laatste 12 maanden.

Bankafschriften van de onderneming, die rechtstreeks worden uitgelezen door October

Gemiddeld maandelijks saldo

Gemiddeld saldo op de rekening van de kredietnemer, gemeten aan het einde van de maand gedurende de laatste 12 maanden.

Bankafschriften van de onderneming, die rechtstreeks worden uitgelezen door October

Betaalgeschiedenis

Geeft aan of een bedrijf schulden bijvoorbeeld de bank of de belastingdienst op tijd terugbetaald en geen achterstanden heeft.

Aangegeven door kredietnemer

Schuld

Geeft aan of een bedrijf kort- of langlopende schulden heeft op het moment van de financiering.

Aangegeven door de kredietnemer

Eigen vermogen

Geeft aan welk bedrag overblijft voor de aandeelhouders nadat alle activa is geliquideerd en schulden zijn afgelost.

Aangegeven door de kredietnemer

In de projectbeschrijving wordt aangegeven welk scoringsmodel werd gebruikt.

Financiële gegevens voor standaard projecten

Aan de hand van een voorbeeld leggen we de financiële gegevens uit. We gebruiken de gegevens van het bedrijf November (😉), dat €200.000 leent tegen 5% met een looptijd van 18 maanden. 

Dit zijn de financiële gegevens:

De balans

De balans geeft een beeld van de financiële situatie op een bepaald moment. De balans bestaat uit een gelijk bedraag aan activa en passiva. Waarbij de activa de bezittingen van het bedrijf vertegenwoordigen en de passiva wat het bedrijf verschuldigd is and anderen:

 • Activa bestaat uit vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen en machines. Onder vlottende activa vallen voorraden vorderingen op klanten.  

 • Aan de passiva kant van de balans vinden we het eigen vermogen, voorzieningen of schulden. Het (aandelen)kapitaal valt onder het eigen vermogen. Het eigen vermogen is belangrijk, omdat een hoger eigen vermogen betekent dat een bedrijf een grotere buffer heeft om tegenvallers op te vangen. De balans is een van de uitgangspunten van de financiële analyse. 

De resultatenrekening

Niet alle cijfers in de tabel komen uit de balans. De inkomsten van een bedrijf voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) en het nettoresultaat komen uit de winst- en verliesrekening van het bedrijf. Samen met de balans geeft het een compleet beeld van de financiële situatie van het bedrijf. Het boekjaar is meestal 12 maanden.

 • De omzet vertegenwoordigt de som van de opbrengsten van een bedrijf over een bepaalde periode. Het is daarom een weergave van de aantrekkelijkheid van het aanbod van het bedrijf. Daarbij is het ook interessant om te kijken naar de omzetveranderingen. De omzet is echter geen indicatie van de winst van het bedrijf. Wanneer de omzet stijgt, maar de kosten nog harder maakt het bedrijf verlies.  

 • Om de rentabiliteit van het bedrijf te bepalen kijken we naar de EBITDA. De EBITDA is de inkomsten van een bedrijf voor rente, belastingen en afschrijvingen. De EBITDA geeft een duidelijk inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van een bedrijf, omdat het andere zaken buiten beschouwing laat. Daardoor is het ook makkelijker om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Hoe hoger de EBITDA, hoe beter. 

 • Daarnaast kijken we ook naar het nettoresultaat. Het nettoresultaat geeft inzicht of de onderneming geld verdient voor de aandeelhouders. Als er geen geldt overblijft voor de aandeelhouders, dan heeft de onderneming op termijn geen toekomstperspectief. We financieren geen bedrijven die verlies draaien. Het nettoresultaat kan worden uitbetaald via dividend of worden ingehouden. In dat laatste geval wordt het opgeteld bij het eigen vermogen.

 • Bedrijven hebben een wisselende behoefte aan liquiditeit. De werkkapitaalbehoefte is de cash die de onderneming nodig heeft om haar kortlopende schulden te kunnen betalen. De werkkapitaalbehoefte kan positief of negatief zijn en wordt weergegeven in dagen. Wanneer het negatief is, betekent dit dat de onderneming niet onmiddellijk liquiditeit nodig heeft. De behoefte aan werkkapitaal varieert, maar is van cruciaal belang. Zelfs een winstgevend bedrijf kan failliet gaan wanneer de klanten niet op tijd betalen en er niet genoeg werkkapitaal is om de gaten op te vullen. Voor seizoensgebonden sectoren is dit extra belangrijk. November, het bedrijf uit ons voorbeeld, had een werkkapitaal behoefte van 16 dagen, dat wil zeggen dat de behoefte aan liquide middelen voor 2018 overeenkomt met 16 dagen omzet.

 • Het laatste belangrijke element is de nettoschuld. De nettoschuld is de totale schuld van een bedrijf minus de liquide middelen. Het geeft een beeld van de werkelijke schuld van het bedrijf. De liquide middelen kunnen namelijk een deel van de schuld compenseren. Wanneer de nettoschuld negatief is, heeft het bedrijf meer liquide middelen dan financiële verplichtingen.

Financiële ratio's

In de projectbeschrijving, beschrijven wij verschillende financiële ratio's:

 • De nettoschuld/EBITDA-ratio is een solvabiliteitsratio. Deze ratio wordt veel gebruikt in de financiële sector. De ratio is eenvoudig te gebruiken en snel te berekenen. Het meet de capaciteit van een bedrijf om de schulden terug te betalen op basis van de EBITDA. Het geeft aan in hoeveel jaar een bedrijf haar schuld kan terugbetalen, wanneer het de volledige EBITDA daarvoor gebruikt.  In ons voorbeeld zou het 0,32 jaar duren voor November om haar schuld terug te betalen, op basis van het  EBITDA van 2018. Hoe lager deze ratio, hoe beter voor een financier. Bij October financieren we geen bedrijven met een nettoschuld/EBITA-ratio hoger dan 5.

 • De ratio nettoschuld/eigen vermogen wordt de gearing ratio genoemd en meet de afhankelijkheid van een bedrijf van externe financiering. In ons voorbeeld vertegenwoordigt de nettoschuld 19,68% van het eigen vermogen in 2018. Hoe lager de ratio, hoe beter de financiële situatie van de onderneming. Bij October financieren we geen bedrijven met een nettoschuld/EBITA-ratio hoger dan 300%.

 • Tot slot, kijken we naar de ratio van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. In ons voorbeeld vertegenwoordigt het eigen vermogen in 2018 44,2% van het balanstotaal. Een hogere ratio is beter, omdat het  aantoont dat de eigenaren van het bedrijf zelf een aanzienlijk bedrag hebben ingebracht. Daarnaast geeft het aan in hoeverre tegenvallers in het resultaat kunnen worden opgevangen.

De schuld die via October wordt aangetrokken beïnvloedt deze ratio’s. Daarom geven we in de projectbeschrijving, onder de mening van de analist, ook inzicht in de verwachte ratio’s met daarin de October schuld verwerkt.

Onderaan de projectbeschrijving vind je de laatste financiële indicator, de FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio). De FCCR geeft de terugbetalingscapaciteit van de onderneming weer. Hoe hoger de FCCR, hoe hoger de marge. Een FCCR van 1,5 betekent bijvoorbeeld dat de onderneming een buffer heeft van 50% om aan haar betaalverplichtingen te voldoen.

 • FCCR < 1: onvoldoende winstgevendheid om de verplichtingen van de terugbetaling van de schuld te dekken. Het project wordt afgewezen.

 • FCCR = 1: voldoende winstgevendheid om de verplichtingen van de terugbetaling van de schuld te dekken. Het project wordt alleen overwogen indien de bedrijfsgeschiedenis, het management en de markt voldoende positief meewegen. 

 • FCCR > 1 : voldoende winstgevendheid om de verplichtingen van de terugbetaling van de schuld te dekken. Het project wordt overwogen, rekening houdend met de contextuele elementen.

Voor Instant Projecten is de criteria FCCR > 1 niet van toepassing. Onze data toont aan dat, wanneer gecombineerd met andere factoren zoals we doen in Financial X-Ray, de FCCR > 1 criteria geen uitsluitsel geeft.

Projecten geanalyseerd door Transaction X-Ray

De financiële gegevens voor projecten geanalyseerd door Transaction X-Ray verschillen, aangezien we alleen banktransacties van de laatste 12 maanden analyseren. Het volgende wordt weergegeven:

 • Winst,

 • Omzet,

 • Maandelijkse omzet / uitgaven,

 • Betalingsgeschiedenis,

 • Schuldenlast,

 • Eigen vermogen van de onderneming.

Tot slot

 Nog een paar praktische mededelingen:

 • De financiële analyse in de projectbeschrijving is een indicatie, op basis van informatie verstrekt door de kredietnemers.

 • De financiële analyse is belangrijk voor de kredietscore, maar niet het hele plaatje. Lees in deze tutorial over hoe wij projecten analyseren en een score toekennen. 

Was dit een antwoord op uw vraag?