Gerechtelijke incasso

Incasso, gerechtelijke incasso, default, late betaling

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer het niet lukt om een late betaling te innen met minnelijke incasso, gaan wij over op gerechtelijke incasso. Met gerechtelijke incasso proberen wij de late betaling te innen door middel van de bevoegde rechtbank. Gerechtelijke incasso kan maanden en soms jaren duren. 2 factoren zijn doorslaggevend: de solvabiliteit van de kredietnemer en het vonnis van de rechtbank (volledige betaling, gedeeltelijke betaling of geen betaling). 

Er is spraken van gerechtelijke incasso wanneer:  

 • De minnelijke incasso is mislukt en October heeft gerechtelijke stappen heeft ondernomen tegen de kredietnemer. 

 • De onderneming zich in een insolventieprocedure bevindt. 

Wie is verantwoordelijk voor gerechtelijk incasso? 

Het lokale recoveryteam van October (2 personen in 🇫🇷, 1 in 🇪🇸, 1 in 🇮🇹 en 1 in 🇳🇱) heeft samen met een gespecialiseerde partner de leiding over de gerechtelijke incasso. Beide werken nauw samen met de betrokken partijen (curator, advocaten, gerechtsdeurwaarder, enz.). Het recovery team is ook verantwoordelijk voor het bijwerken van de activiteitenpagina van het betreffende project, met updates over de incasso acties. Wanneer er een nieuwe update beschikbaar is ontvang je een bericht per e-mail.

Procesvoering

Indien de minnelijke incasso mislukt, kunnen juridische stappen tegen de kredietnemer worden ondernomen om de uitstaande schuld te innen. Meestal doen we dit samen met een externe incasso partner, die ervaring heeft met dit soort situaties. Per land staan hieronder de verschillende procedures.

🇫🇷 Frankrijk

De mogelijke juridische stappen om een schuld te innen in Frankrijk zijn:

 • Een formeel bevel tot betaling,

 • Een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel, die door een rechter kan worden aanvaard of afgewezen. Indien de rechter zich in het voordeel van de investeerders uitspreekt, is er een wachttermijn van één maand na de uitspraak waarin de kredietnemer in beroep kan gaan. Na deze termijn zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis uitvoeren door: 

 • Door een aanmaning te sturen naar de kredietnemer om de betaling op te eisen, 

 • Beslagname op de debiteuren van de kredietnemer,

 • De activa van de kredietnemer te immobiliseren en te verkopen.

Indien het ondanks deze acties niet lukt de schuld te innen, kan door de gerechtsdeurwaarder worden besloten om tot de dagvaarding van de kredietnemer over te gaan. De activa van de kredietnemer wordt dan via de rechter verkocht om de schulden terug te betalen.

🇪🇸 Spanje 

In Spanje volgt het recoveryteam meestal de volgende stappen: 

Er wordt begonnen met een aanmaning om de uitstaande schuld van de investeerders te innen. Deze wordt per aangetekende post naar de kredietnemer gestuurd. 

Als de onderneming niet reageert op de aanmaning, registreert het recoveryteam de betalingsachterstand van de kredietnemer bij de ASNEF. ASNEF is een soort BKR voor bedrijven in Spanje en is het meest uitgebreide register voor wanbetalingen van Spanje. Hierdoor wordt het moeilijker voor een de kredietnemer om nog een lening af te sluiten. 

De volgende stap is de onderneming op de hoogte stellen van de vroegtijdige beëindiging van de leningovereenkomst en daarmee de volledige terugbetaling van het uitstaande kapitaal en de rente te vorderen. 

Als deze acties geen resultaat leveren, zullen wij de schuld proberen te innen via een rechtszaak bij de Rechtbank van Koophandel. Na onderzoek van de zaak heeft de rechter twee mogelijkheden:

 • Een proces bijeenroepen om een oplossing te vinden voor het geschil. 

 • Het dwingen tot een terugbetaling van de schuld. In dit geval erkent de rechter de schuld en voert hij de betaling door, door beslag te leggen op de goederen van de kredietnemer.

 🇮🇹 Italië

Ook in Italië wordt eerst een brief met een aanmaning per aangetekende post naar de kredietnemer gestuurd.

Wanneer de schuld niet wordt terugbetaald is de volgende stap het eisen van een gerechtelijke procedure of een kort geding ("Ricorso per decreto ingiuntivo"). October dient dan een verzoek tot betaling in bij een rechtbank. De kredietnemer heeft 40 dagen de tijd om deze vordering te betwisten. Indien zij niet aan dit verzoek voldoen, kan October de rechter om een bevestiging van het decreet vragen, waarna een bevelschrift kan worden aangevraagd. Afhankelijk van de regio kan de bevestiging van de rechtbank 1 tot 9 maanden in beslag nemen.

De volgende stap is het uitvaardigen van het bevelschrift ("Atto di precetto"). Een bevelschrift kan worden uitgevaardigd:

 • Wanneer een schuldeiser in het bezit is van een "decreto ingiuntivo"; of

 • Op basis van een onbetaalde cheque. 

Indien de cliënt niet binnen 10 dagen na de kennisgeving betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder worden geïnstrueerd om alle activa van de kredietnemer in beslag te nemen.

Onmiddellijke faillissementsaanvraag ("Istanza di Fallimento"): Het is ook mogelijk voor een schuldeiser om onmiddellijk een faillissementsprocedure ('Istanza di Fallimento') tegen de kredietnemer aan te vragen. De insolventie van de kredietnemer moet echter worden bewezen.

Insolventieprocedure

Insolventie is een overkoepelende term voor alle mogelijke regelingen bij het financieel onvermogen van kredietnemers. Er is geen standaard insolventieprocedure van toepassing op alle ondernemingen. Dit hangt namelijk af van de financiële en operationele situatie en het land van herkomst van de onderneming.
In de regel kunnen ondernemingen in financiële moeilijkheden op vrijwillige basis een insolventieprocedure aanvragen en een curator aanstellen. Daarnaast kunnen particuliere of openbare schuldeisers ook een insolventieprocedure aanvragen en de kredietnemer onder curatele stellen. Tijdens de insolventieprocedure worden de betalingen van de onderneming bevroren omdat de curator de controle over de rekeningen en uitgaven van de kredietnemer overneemt.

🇫🇷 Frankrijk

Er zijn drie soorten insolventieprocedures in Frankrijk, afhankelijk van het solvabiliteitsniveau van de onderneming. 

 • Vrijwaringsprocedure ("Procédure de Sauvegarde"): deze procedure vindt plaats vóór de surseance van betaling. Het doel is de onderneming in financiële moeilijkheden te herstructureren om de economische activiteit in stand te houden, de banen te behouden en de schulden af te lossen. Deze preventieve procedure leidt over het algemeen tot het opstellen van een continuïteitsplan.

 • Ondercuratelestelling ("Redressement Judiciaire"): elke Franse onderneming waarvan de terugbetaling van de schuld mogelijk wordt geacht, wordt onder curatele gesteld. Net als bij de vrijwaringsprocedure stelt dit de onderneming in staat haar activiteiten voort te zetten en banen te behouden. 

 • Afwikkelingsprocedure ("Liquidation Judiciaire"): het doel van de afwikkelingsprocedure is een einde te maken aan de activiteiten van de onderneming en de schulden van de kredietnemer zoveel mogelijk te betalen door de activa te verkopen. 

Deze procedures beginnen altijd met een observatieperiode van 6 maanden waarin de curator samen met de kredietnemer een economisch, sociaal en ecologisch verslag van de onderneming opstelt. Daarnaast wordt een herstelplan opgesteld afhankelijk van de mogelijkheden van de kredietnemer en de beschikbare financiële middelen. Deze observatieperiode kan indien nodig tweemaal door een rechter worden verlengd. Je kunt post ontvangen van de rechtbank ter bevestiging van het in behandeling nemen van jouw claim. Hier hoef je niks mee te doen.
​ 
Er zijn 2 mogelijke uitkomsten van deze procedures: 

 • Een vervolgplan dat de schuld van de investeerders spreidt en de looptijd van de lening verlegt,

 • Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. De onderneming is niet levensvatbaar en alle activa worden verkocht. De opbrengst van de verkoop van de activa wordt gebruikt om de schuldeisers terug te betalen op basis van hun rangorde*. 

🇪🇸 Spanje

In Spanje voorziet de insolventiewet twee verschillende procedures: 

Uitstel van betaling ("Preconcurso de acreedores"): de kredietnemer kan de Rechtbank van Koophandel om een uitstel van betaling van 3 maanden vragen. Deze uitstel van betaling is er om minnelijke onderhandelingen met schuldeisers te beginnen en een levensvatbaarheidsplan op te stellen. Het plan is gericht op het behoud van de bedrijfsactiviteiten en het nakomen van verplichtingen. Indien de onderneming geen levensvatbaarheidsplan indient of het plan niet unaniem wordt aanvaard door de schuldeisers, heeft de onderneming nog één maand de tijd voordat het onder curatele komt te staan. 

Ondercuratelestelling ("Concurso de acreedores"): in tegenstelling tot de uitstel van betaling, wordt deze procedure behandeld door een rechter. De rechter benoemt een curator om de onderneming te leiden en de levensvatbaarheid vast te stellen. De curator probeert de onderneming in staat te stellen de activiteiten voort te zetten en te zoeken naar manieren om terug te keren naar een gezonde situatie. Deze procedure heeft 2 mogelijke uitkomsten: 

 • De onderneming wordt levensvatbaar geacht. De rechter kan besluiten een deel van de schuld van de onderneming kwijt te schelden of de aflossingen uit te stellen, zodat de onderneming een deel van haar schulden kan terugbetalen, volgens een door de betrokken partijen overeengekomen aflossingsschema. 

 • Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. De onderneming is niet levensvatbaar en alle activa worden verkocht. De opbrengst van de verkoop van de activa wordt gebruikt om de schuldeisers terug te betalen op basis van hun rangorde*.   

🇮🇹 Italië 

Ook in Italië voorziet de wet in een reorganisatie- en faillissementsprocedure. 

Insolventieprocedures: 

 • Regeling met schuldeisers ("Concordato preventivo"): procedure die een onderneming in financiële moeilijkheden de mogelijkheid biedt een plan voor de herstructurering van haar schulden voor te stellen. De kredietnemer leidt de procedure in door een verzoekschrift in te dienen bij de faillissementsrechtbank, met een voorstel voor een plan. Het plan moet bevestigd worden met een deskundig advies waarin de haalbaarheid en de waarheidsgetrouwheid van de boekhoudkundige gegevens wordt bevestigd. Wanneer het Faillissementsgerecht een schikking met schuldeisers toestaat, zal het een rechter en een gerechtelijke commissaris benoemen om toezicht te houden op de procedure. De procedure moet binnen zes maanden na de datum van indiening van het verzoekschrift worden afgesloten. Deze termijn kan door de Faillissementsrechtbank met twee maanden worden verlengd. Zodra het plan is goedgekeurd door de schuldeisers en de faillissementsrechtbank, is het bindend en moet het worden uitgevoerd.

 • Schuldsaneringsovereenkomst ("Accordi di ristrutturazione dei crediti"): overeenkomst door en tussen de onderneming en haar schuldeisers, met als doel de schulden van de onderneming te herstructureren. Deze procedure wordt geregeld door het faillissementsrecht, maar vindt buiten de rechtbank om plaats. De kredietnemer kan tijdens de onderhandelingen over een schuldsaneringsovereenkomst uitstel van betaling aanvragen en moet documenten indienen bij de bevoegde rechtbank. De kredietnemer moet een deskundig rapport opstellen over het vermogen om de resterende schuldeisers volledig te betalen. Voldoet het rapport niet aan de verwachtingen, dan vechten de schuldeisers het rapport aan. Zij zullen bij de faillissementsrechtbank eisen dat wordt nagegaan of hun vorderingen op de normale wijze zullen worden betaald. Er is geen vaste termijn voor een dergelijke procedure, aangezien de duur ervan afhangt van de duur van de onderhandelingen met de schuldeisers.

 • Gecertificeerde reddingsplannen ("Piani di risanamento attestati"): het doel van de procedure is de herstructurering van de schulden van de onderneming mogelijk te maken om de financiële situatie van de onderneming weer in evenwicht te brengen. Deze procedure wordt geregeld door het faillissementsrecht, maar vindt buiten de rechtbank om plaats. Een dergelijke overeenkomst moet gebaseerd zijn op een door de onderneming opgesteld plan. De procedure wordt afgesloten met de implementatie van de inhoud van het deskundigenrapport en de uitvoering van de acties die in het gecertificeerde reddingsplan zijn opgenomen.

Faillissementsprocedure ("Fallimento"): de procedure wordt ingeleid wanneer de onderneming als insolvent wordt beschouwd, wat betekent dat zij niet langer in staat is om de verplichtingen na te komen en de schulden te betalen. De procedure wordt ingeleid door het vonnis van de faillissementsrechtbank en wordt uitgevoerd en gecontroleerd door een curator, een rechter en een commissie van schuldeisers die alle schuldeisers vertegenwoordigt. De curator heeft 60 dagen de tijd om een liquidatieplan voor te stellen. De faillissementsprocedure kan meerdere jaren duren. De curator moet alle activa van de onderneming liquideren en de opbrengst aan de schuldeisers uitkeren om de procedure formeel te kunnen afsluiten.

            

🇳🇱 Nederland

In Nederland staat in de wet geschreven wat er gebeurt in het geval dat de kredietnemer niet in staat is om schulden af te lossen. 

 • Faillissement: October of een andere schuldeiser (leverancier, belastingdienst, enz.) hebben de mogelijkheid om het faillissement van een kredietnemer aan te vragen, wanneer de kredietnemer zijn schulden niet kan terugbetalen. De rechter moet de gegrondheid van de aanvraag beoordelen. Een aanvraag is gegrond wanneer ten minste 2 van de schuldeisers van de onderneming het faillissement aanvragen. Indien de rechter het verzoek honoreert, wordt de kredietnemer failliet verklaard en wordt een curator aangesteld om het vermogen van de kredietnemer te liquideren om de schuldeisers te kunnen betalen.De rechter kan ook het faillissement van de kredietnemer afwijzen. October zal dan een andere manier moeten vinden om het geld terug te vorderen. 

 • Surseance van Betaling: De kredietnemer kan ook proactief, of in een reactie op het faillissementsaanvraag, aan de rechter verklaren dat hij niet in staat is zijn schuldeisers terug te betalen. De kredietnemer zal dan een surseance van betaling aanvragen. Indien de rechter het verzoek honoreert, wordt de kredietnemer onder toezicht van een bewindvoerder geplaatst. Tijdens deze surseance van betaling heeft de kredietnemer de tijd om de situatie te normaliseren en met de schuldeisers tot een akkoord te komen over een nieuw betalingsschema of een betaling van een deel van de schuld. Wanneer een overeenkomst wordt bereikt, kan de kredietnemer de activiteiten volgens de overeenkomst hervatten en eindigt de surseance van betaling. 

*Belangrijk: de terugbetalingen van de investeerders zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de rangorde van de schuldeisers. Op volgorde zijn dat: de werknemers, de Staat, de schuldeisers met zekerheden en de schuldeisers zonder zekerheden (zoals de investeerders van October).

Hoe is October bij het proces betrokken?

Wanneer een kredietnemer failliet wordt verklaard, moeten alle schuldeisers hun schuld bij de curator aangeven om meegenomen te worden in de insolventieprocedure. October verklaart de schuld van alle investeerders aan de curator om het proces the vergemakkelijken. Dit is in overeenstemming met de leningsovereenkomst. Bovendien betaalt October de kosten in verband met de schuldopgave. 

October volgt het proces verder ook op met de curator om er zeker van te zijn dat de openstaande schuld in aanmerking is genomen. De curator zal de stappen van de insolventieprocedure en de volgende contactdatum met October kenbaar maken. 

Vertrouwelijkheid van de incasso-updates

Informatie over de incassoprocedure is alleen gericht aan de betrokken investeerders en is vertrouwelijk.

De uitgangspunten van de gerechtelijke procedures zijn gebaseerd op een eerlijk proces, rationaliteit en eerlijkheid in de discussies. Als investeerders in het openbaar lasterlijke uitspraken doen, in strijd met het uitgangspunt van onschuld tot schuld is bewezen of de kredietnemer kleineren, kan de kredietnemer zich voor de rechter tegen de investeerders keren. Alle informatie die door de investeerders in het openbaar wordt verspreid, kan door de tegenpartij tijdens de procedure worden gebruikt.

Het is niet verboden om deze onderwerpen te bespreken, maar houd alstublieft je uittingen feitelijk en gematigd.

Was dit een antwoord op uw vraag?